home
>>
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมผู้บริหารระดับสูง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

(21 พ.ย.65) นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1-18 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ในการนี้อธิบดีกรมทางหลวงชนบทกล่าวถึงผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ ส่วนของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น ให้ดำเนินการติดตามเร่งรัดหากเกิดปัญหาขอให้แจ้งโดยเร็วเพื่อจะได้เร่งแก้ไข ในด้านแผนการดำเนินงานปี 2567 ให้เตรียมความพร้อมในทุกมิติ สำหรับส่วนภูมิภาคให้ทางสำนักงานหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดช่วยกันตรวจสอบดูแลและกลั่นกรองเบื้องต้น และการพัฒนาปรับปรุงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ผลการดำเนินงานวิเคราะห์และคัดเลือกโครงข่ายสายรองที่สำคัญของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความคืบหน้าตามแผนที่วางไว้

อื่นๆ