home
>>
กรมทางหลวงชนบทเผย ครม.เห็นชอบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา, พัทลุง และโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา จ.กระบี่ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี 2566 นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เผย วันนี้ 18 ต.ค.65 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา – ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง วงเงิน 4,841 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วงเงิน 1,854 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2566 – 2568) เรียบร้อยแล้ว รวมวงเงินทั้ง 2 โครงการ 6,695 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะอัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณเป็น 70:30 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา – ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง มีวงเงิน 4,841 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง 4,700 ล้านบาท และค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 141 ล้านบาท โดยในส่วนของค่าก่อสร้างมอบหมายให้กระทวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ อัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณเป็น 70:30 สัดส่วนเงินกู้คิดเป็นวงเงิน 3,290 ล้านบาท และสัดส่วนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี วงเงิน 1,410 ล้านบาท ส่วนค่าจ้างควบคุมงาน 141 ล้านบาท ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป สำหรับเหตุผลความจำเป็นในการก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะทางในการเดินทางระหว่าง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา – อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง จาก 80 กิโลเมตร เป็น 7 กิโลเมตร และลดระยะเวลาในการเดินทางจาก 2 ชั่วโมง เป็น 15 นาที สามารถพัฒนาการขนส่งโลจิสติกส์และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงทะเลอันดามัน – อ่าวไทย และเชื่อม 3 จังหวัด คือ ตรัง พัทลุง และสงขลา ช่วยบรรเทาปริมาณการจราจรของถนนทางหลวงและแก้ปัญหาการจราจรติดขัด และสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางในกรณีเกิดภัยพิบัติ จะอพยพประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยสะพานมีขนาด 2 ช่องจราจร (สามารถขยายเป็น 4 ช่องจราจรได้ในอนาคต) และมีรูปแบบสะพานที่เหมาะสม คือ สะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานคอนกรีตรูปกล่องความหนาคงที่ (Box Segmental Bridge) รวมระยะทางทั้งสิ้น 7 กิโลเมตร รวมถึง บริเวณราวสะพานได้ออกแบบให้มีความสวยงาม โดยนำรูปแบบทางจิตรกรรมมโนราห์ของท้องถิ่นมาประยุกต์ นอกจากนี้ ครม.ยังได้กำชับว่าการดำเนินโครงการจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงการคลังจะประสานกับหน่วยงานต่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมในการกำหนดแนวทางป้องกัน ไม่ให้กระทบสัตว์ที่ต้องได้รับการคุ้มครองต่อไป สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วงเงิน 1,854 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าก่อสร้าง 1,800 ล้านบาท ค่าจ้างค่าควบคุมงานก่อสร้าง 54 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ อัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณเป็น 70:30 สัดส่วนเงินกู้คิดเป็นวงเงิน 1,260 ล้านบาท และสัดส่วนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี วงเงิน 540 ล้านบาท ส่วนค่าจ้างควบคุมงาน 54 ล้านบาท ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป สำหรับเหตุผลความจำเป็นในการก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางระหว่างแผ่นดินใหญ่ ต.เกาะกลาง และเกาะลันตา จะต้องใช้แพขนานยนต์ไปยังเกาะลันตาน้อย ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางซึ่งผู้โดยสารจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 1 – 2 ชั่วโมง ประกอบกับในบางเวลา จะมีปัญหาในเรื่องของระดับน้ำทะเลที่ขึ้นลงตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นอุปสรรคของแพขนานยนต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จึงได้ก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาปริมาณการจราจรของถนนสายหลัก แก้ปัญหาการเดินทางที่ล่าช้าโดยแพขนานยนต์ รวมถึง สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่และกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นและภูมิภาค โดยจะก่อสร้างสะพานเป็นรูปแบบสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานยื่น (Balanced Cantilever Bridge) ความยาวสะพาน 1,825 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ช่องละ 3.75 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.5 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมทั้งสองฝั่งรวมระยะทาง 415 เมตร รวมระยะทางตลอดโครงการ 2,240 เมตร ขณะนี้ ทช.เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานโดยวิธี International Competitve Bidding (ICB) ประกอบด้วย การจัดหาที่ปรึกษาเตรียมเอกสารและประกวดราคา ICB, ที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาแบบ ICB, แหล่งเงินกู้จากต่างประเทศตรวจสอบเอกสารประกวดราคา ICB, การประกวดราคาแบบ ICB ตามที่แหล่งเงินกู้จากต่างประเทศกำหนดแนวทาง และลงนามในสัญญา โดยระยะเวลาจัดเตรียมจนถึงได้ผู้รับจ้าง ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 เดือน (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566) และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณปลายปี 2566 โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ภายในปี 2569 ต่อไป

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ควบคุมคุณภาพงานทาง ระบบ QCS โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว บ้านสีดางาม – วัดถ้ำคีรีวงศ์ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565)

กรมทางหลวงชนบท ลาดยางถนน 16 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เสริมศักยภาพการคมนาคมขนส่งระหว่าง จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม