home
>>
ประกาศ!! เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา
ขทช.น่าน ขุดลอกรางระบายน้ำ

ด้วยสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ สำนักบำรุงทาง (ส่วนกลาง) จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 2 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
2.1 อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
2.2 พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
2.3 มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และ Internet
2.4 มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม AutoCAD และ Sketchup (กรณีตำแหน่ง วิศวกร)
2.5 มีความรู้ความสามารถด้านระบบฐานข้อมูล(Database) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Network) (กรณีตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป)
2.6 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีมได้ดี
2.7 มีวินัยตรงต่อเวลาและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน
2.8 สามารถทำงานนอกเวลาได้
2.9 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (กรณีตำแหน่ง วิศวกร)
2.10 สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เดือน (กรณีตำแหน่ง วิศวกร)

3. อัตราเงินเดือน
วิศวกร 15,000 บาท
นักจัดการงานทั่วไป(คอมพิวเตอร์) 15,000 บาท

4. คุณสมบัติการศึกษา
วิศวกร : จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี (ปริญญาตรี) สาขา วิศวกรรมโยธา หรือ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา
นักจัดการงานทั่วไป : จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา และสำเนาใบประกาศนียบัตร อย่างละ 1 ฉบับ
5.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.6 สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ (กรณีเพศชาย)

6. วิธีการรับสมัครและเงื่อนไขการสมัคร
6.1 สมัครผ่าน Google Form โดยผู้สมัครสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครงานและแนบเอกสารได้ที่ลิงค์นี้ >> https://forms.gle/stPUEGSPC1yeBtqZ9 หรือสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ
ฉบับนี้ได้ ภายในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น.
6.2 สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ สำนักบำรุงทาง ชั้น 2 อาคาร 3 กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 02-551-5207 (ในวันและเวลาราชการ)

7. กำหนดการรับสมัคร วันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2565

8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สำนักบำรุงทางจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะรายชื่อที่อัพโหลดเอกสารครบถ้วนเท่านั้น โดยจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมาย วัน เวลา และช่องทางในการสอบสัมภาษณ์
ภายในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร สามารถติดต่อ โทร. 0-2551-5210 (ในวันและเวลาราชการ)

หมายเหตุ :
*ผู้สมัครจะต้องมี E-mail ของ Google และจะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้ก่อนทำการกรอกแบบฟอร์มสมัครงานนี้

แบบฟอร์มการสมัครงาน

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ควบคุมคุณภาพงานทาง ระบบ QCS โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว บ้านสีดางาม – วัดถ้ำคีรีวงศ์ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565)

กรมทางหลวงชนบท ลาดยางถนน 16 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เสริมศักยภาพการคมนาคมขนส่งระหว่าง จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม