home
>>
ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท มุ่งมั่นสานต่อภารกิจยกระดับทางและสะพานทั่วทุกภูมิภาค ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ทช.มีโครงข่ายในความรับผิดชอบทั่วประเทศ จำนวน 3,402 สายทาง ระยะทางรวม 49,123.785 กิโลเมตร สำหรับปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา ทช.ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 45,851.7526 ล้านบาท สิ้นปีงบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 41,694.5744 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.93 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65) ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ทช.มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ เช่น ทางลอดต่างระดับบนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ (ชม.3035) งบประมาณ 720.300 ล้านบาท, ทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก, อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ งบประมาณรวมทั้ง 2 ตอน 491.154 ล้านบาท ถนนสาย นม.3060 แยก ทล.304 – บ้านซับพลู อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา งบประมาณ 127 ล้านบาท, ขยายถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 – บ้านโคกไผ่ (ตอน 2) อ.เมือง จ.นครราชสีมา งบประมาณ 147 ล้านบาท, สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี (สะพานรัตนมรรคา) งบประมาณ 274 ล้านบาท, ถนนสายแยก ทล.2 – พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อ.เมือง จ.อุดรธานี งบประมาณ 333.466 ล้านบาท ฯลฯ รวมไปถึงสะพานพระราชวังจันทน์ (โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน) อ.เมือง จ.พิษณุโลก งบประมาณ 79.950 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานดังกล่าวอีกด้วย
ปัจจุบัน ทช.ยังมีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.1011 แยก ทล.3 – เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ งบประมาณ 590 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร งบประมาณ 372.780 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อ.ละงู จ.สตูล งบประมาณ 291.013 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล 433.190 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2566 ส่วนโครงการขยายถนนชัยพฤกษ์
จ.นนทบุรี งบประมาณ 902 ล้านบาท โครงการก่อสร้างถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212 ถึง บ้านบางทรายใหญ่
อ.เมือง จ.มุกดาหาร งบประมาณ 804.159 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3452 – สี่แยกบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี งบประมาณรวมทั้ง 2 ตอน 1,799.999 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567
สำหรับในปีงบประมาณ 2566 ทช.ได้รับงบประมาณ 47,108.9146 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินงาน
ตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ งานก่อสร้างถนนเพื่อยกระดับมาตรฐานชั้นทาง ถนนเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่, พัฒนาถนนผังเมือง, สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, ถนนสนับสนุนการท่องเที่ยว, ถนนเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และถนนเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่ง โดยมีการก่อสร้างถนน จำนวน 392 โครงการ ระยะทาง 1,159.833 กิโลเมตร สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วประเทศ จำนวน 111 โครงการ ความยาวรวม 5,763 เมตร งานบำรุงรักษาทาง จำนวน 49,123 กม. และงานอำนวยความปลอดภัย จำนวน 1,873 แห่ง โดยในปีงบประมาณ 2566
มีโครงการสำคัญ ได้แก่ สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อ.กระแสสินธุ์, เขาชัยสน จ.สงขลา,พัทลุง 1 แห่ง, สะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง, เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 แห่ง, ถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด, ถนนสาย ฌ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์, ถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 – บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี, ถนนสาย ฉช.2004 แยก ทล.34 – ทล.314 อ.บางปะกง, เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ตอนที่ 1,ถนนสายแยก ทล.4103 – ถนนพุทธภูมิ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และถนนสาย พท.4004 แยก ทล.4081 – บ้านฝาละมี อ.เขาชัยสน, บางแก้ว, ปากพะยูน จ.พัทลุง
นอกจากนี้ ในปี 2565 ทช.ยังได้รับรางวัล จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
1. รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ อันดับที่ 1 Global Road Achievement Awards (GRAA) สาขาความปลอดภัย ประจำปี 2020 เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบบูรณาการ จากสมาพันธ์ทางหลวงโลก International Road Federation (IRF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรายแรกของประเทศไทย
2. รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ในหมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ จากสำนักงาน ก.พ.ร.
3. รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รางวัล จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
4. รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) ประเภทรางวัลด้านพัฒนาการดีเด่น
5. รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ประจำปีงบประมาณ 2564
จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
อย่างไรก็ตามพวกเราชาวทางหลวงชนบทยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้งานของเรามีคุณภาพและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

อื่นๆ

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน