home
>>
ลงพื้นที่หาริแนวทางการแก้ไขปัญหาควาดเดือนเร้อนของประชาชน

ลงพื้นที่หาริแนวทางการแก้ไขปัญหาควาดเดือนเร้อนของประชาชน

อื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) ของกรมทางหลวงชนบท