home
>>
ดาวน์โหลด แนะนำกรมทางหลวงชนบท ประจำปี 2565

อื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) ของกรมทางหลวงชนบท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน งานบำรุงถนนสาย อบ.3151 แยกทางหลวงหมายเลข 231 – ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)