home
>>
สะพานพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือที่เรียกว่า สะพานพระราชวังจันทน์ กรมทางหลวงชนบทก่อสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจรบริเวณสะพานนเรศวรที่มีปริมาณหนาแน่น เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอยู่เป็นจำนวนมาก โดยที่ตั้งของสะพานจะอยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เชื่อมต่อไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดนางพญา และวัดราชบูรณะ 
ลักษณะจะเป็นสะพานเหล็กโค้ง (Steel Arch Bridge) ความยาวช่วง 80 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้างเสาตอม่อในแม่น้ำ อันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อประเพณีการแข่งเรือยาวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตัวสะพานมีความยาวรวม 120 เมตร แบ่งเป็น 5 ช่วงความยาว ผิวทางกว้าง 7 เมตร รองรับการจราจร 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) แต่ละด้านของสะพานมีทางเท้าและทางจักรยานกว้างด้านละ 3 เมตร พร้อมราวสะพาน และเสาไฟฟ้าแสงสว่าง เมื่อก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จจะเป็นแลนด์มาร์ก (Landmark) ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก