home
>>
กรมทางหลวงชนบท ประชุมรับฟังความเห็นโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะบนถนนสาย อบ.3021 จ.อุบลราชธานี

กรมทางหลวงชนบท ประชุมรับฟังความเห็นโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะบนถนนสาย อบ.3021 จ.อุบลราชธานี เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรทุกฤดูกาล ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตป้องกันการกัดเชาะ ( Slope Protection ) บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.3021 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 บ้านนาเจริญ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (ช่วง กม.ที่ 2+398 – 2+545 และช่วง กม.ที่ 2+584 – 2+697) เพื่อให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะก่อนดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน พร้อมร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ณ ศาลากลางบ้านนายูง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และเนื่องมาจากพื้นที่ดังกล่าวมักได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักตามฤดูกาลทุกปี การก่อสร้างกำแพงคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะจึงจะช่วยชะลอกระแสน้ำและป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างทางในกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในอนาคต ช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรในเส้นทางดังกล่าวได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดหาแนวทางหรือมาตรการเตรียมพร้อมป้องกัน รับมือ และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเส้นทางในโครงข่ายและความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างเตรียมนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2565

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ลาดยางถนน 16 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เสริมศักยภาพการคมนาคมขนส่งระหว่าง จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับการคมนาคมอย่างยั่งยืน รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างทางลัดไปศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม คืบหน้า 90 % คาดแล้วเสร็จต้นปี 2566

กรมทางหลวงชนบท เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จัดเจ้าหน้าที่นำเครื่องมือเครื่องจักร เข้าทำความสะอาดทางระบายน้ำบริเวณถนนสาย สฎ.4009 อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท เฝ้าระวังรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมกำลังคนและเครื่องมือเครื่องจักร เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน นำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนสาย นศ.4095 อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม