home
>>
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนชี้แจงรายละเอียดก่อนการก่อสร้างพร้มลงนาม MOU

ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนชี้แจงรายละเอียดก่อนการก่อสร้างพร้มลงนาม MOU

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ควบคุมคุณภาพงานทาง ระบบ QCS โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว บ้านสีดางาม – วัดถ้ำคีรีวงศ์ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565)