home
>>
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ มอญแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวฝายสินธุกิจปรีชา ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ณ​ ศาลาประชาคม​ หมู่ 6 บ้านหนองกอก​ ต.สัน​มหา​พน​ อ.แม่แตง​ จ.เชียงใหม่

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระหว่างอำเภอจังหวัด ให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซ่อมบำรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนสาย สร.3011 จ.สุรินทร์ กว่า 17 กิโลเมตร คืบหน้า 67 % คาดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้

กรมทางหลวงชนบท เชื่อมสองตำบล สร้างสะพานข้ามแควหนุมาน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี คืบหน้า 80 % เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมฟื้นฟูถนนสาย กพ.4034 จ.กำแพงเพชร เนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมสร้างถนนสาย นม.4043 อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมระหว่างจังหวัด ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม