home
>>
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ชี้แจงรายละเอียดก่อนการก่อสร้าง พร้อมลงนาม MOU
วันที่ 13 มกราคม 2565 นายสนิท รัตนศฤงค์ ผส.ทช.ที่ 16 ได้มอบหมายให้ นายบพิตร จันทร์เพชร นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และการร่วมลงนามในข้อตกลง 3 ฝ่าย (MOU) โครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานสองพี่น้อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารรายละเอียดโครงการรวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วมีคุณภาพตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาซอน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร