home
>>
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ชี้แจงรายละเอียดก่อนการก่อสร้าง พร้อมลงนาม MOU
สทช.ที่ 16 ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ชี้แจงรายละเอียดก่อนการก่อสร้าง พร้อมลงนาม MOU
วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายสนิท รัตนศฤงค์ ผส.ทช.ที่ 16 ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ ต่างสี วิศวกรโยธา (พร.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และการร่วมลงนามในข้อตกลง 3 ฝ่าย (MOU) โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต งานบำรุงถนน สาย นพ.4029 แยก ทล.2028-บ้านบะหว้า อ.โพนสวรรค์,นาหว้า,อากาศอำนวย จังหวัดนครพนม เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารรายละเอียดโครงการรวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วมีคุณภาพตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านนาหว้า ต.นาหว้า อำเภอนาหว้า จ.นครพนม

อื่นๆ