home
>>
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามผลการดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทกาลปีใหม่ 2565 โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) และในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดตามภาพรวมผลการดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนช่วงปีใหม่ 2565 พร้อมสถิติการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สาธารณะ และอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผน Action Plan การอำนวยความสะดวกในวันหยุดต่อเนื่องปี 2565 และคงมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเข็มงวด

อื่นๆ