home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) ของกรมทางหลวงชนบท