home
>>
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) และในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายผดุงศักดิ์ สรุจิกําจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนายสมโภชน์ เรืองพระยา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกประชาชนและบริการด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 พร้อมทั้งได้มอบหมายให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก ให้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมรถบรรทุกไม่ให้มีน้ำหนักเกิน รวมถึงจัดทำ Action plan รตลอดจนขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซมฟื้นฟูโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย