home
>>
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรือง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  1. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                548B~1
  2. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ                                                            1ED2~1