home
>>
กรมทางหลวงชนบท คว้ารางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2564 ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้แผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้พิจารณามอบรางวัลให้กับองค์กรสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีคุณธรรมและจริยธรรมด้านการปฏิบัติงานระหว่างผู้นำองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 159 องค์กร ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ซึ่งจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทช.ได้ยึดหลักการส่งเสริมให้คนในองค์กร
มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่คำนึงถึงความสำคัญในเรื่องของธรรมาภิบาลและเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ดังนั้น ทช. โดยกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต จึงได้จัดทำข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินองค์กรคุณธรรมดังกล่าว ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินผลจากการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จทั้งในกระบวนการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพในเชิงประจักษ์ รวมถึงมีองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้

สำหรับการประเมินผลคะแนนและระดับองค์กรคุณธรรม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม และระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยทาง ทช.ได้รับรางวัลในระดับสูงสุดหรือรางวัลระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานขององค์กรที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาลจากความร่วมมือกันภายในองค์กร การส่งเสริมให้บุคลากรนำคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนเส้นทางสู่โครงการหลวง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ก่อสร้างถนนสายบ้านทุ่งยาว (ช่วงที่ 2) จ.เชียงราย คืบหน้ากว่า 57 % ยกระดับมาตรฐานเส้นทางและความปลอดภัยในการสัญจร ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ คุมเข้มยานพาหนะน้ำหนักเกิน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเส้นทางในระยะยาว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม