home
>>
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การณ์อุทกภัยบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมจัดทัมลาดตระเวนสถารณ์อย่างใกล้ชิด

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การณ์อุทกภัยบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมจัดทัมลาดตระเวนสถารณ์อย่างใกล้ชิด