home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี พร้อมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง

(1 ธ.ค. 64) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการดำเนินงานของโครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้เริ่มเข้าพื้นที่เตรียมการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ ได้เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ผลงานตามแผนที่วางไว้
สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีนายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน นายวลาวัต บินอุมาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้างพิเศษ และนายจิระศักดิ์ วัชรกรโยธิน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักก่อสร้างสะพาน รายงานผลการดำเนินงาน ณ สำนักงานโครงการฯ จังหวัดนนทบุรี

โดยงานก่อสร้างแบ่งเป็น งานปรับปรุงถนนคู่ขนานระดับดิน ขนาด 2 ช่องจราจร ต่อทิศทาง จากเชิงลาดสะพานพระราม 4 ถึงทางแยกต่างระดับถนนราชพฤกษ์ และงานปรับปรุงขยายผิวจราจร ขนาด 1 ช่องจราจร ต่อทิศทาง จากทางแยกต่างระดับถนนราชพฤกษ์ถึงถนนบางกรวย – ไทรน้อย รวมระยะทางทั้งหมด 6.892 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระอุดม, สะพานข้ามคลองบางภูมิ 4 แห่ง และงานก่อสร้างทางเท้า ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2567 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของถนนชัยพฤกษ์ให้สมบูรณ์ แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รองรับปริมาณการจราจรในอนาคตได้เป็นอย่างดี