home
>>
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พร้อมให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) และในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีนายผดุงศักดิ์ สรุจิกําจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายสมโภชน์ เรืองพระยา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายหน่วยงานในสังกัด เตรียมความพร้อมข้อมูลโครงการและการดำเนินงาน สำหรับการตรวจราชการในเดือนธันวาคม 2564 และมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมวางแผนอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 พร้อมกำชับให้กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง กรมเจ้าท่า ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย