home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ครั้งที่ 6

(29 พ.ย. 64) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ครั้งที่ 6 เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงชื่อการจัดตั้งหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัดแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี การแต่งตั้งผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวิเชียรบุรี พร้อมรับสมัครผู้อำนวยการหมวดทางหลวงชนบทที่ว่าง โดยมี นายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พร้อมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

ทั้งนี้ รองอธิบดี ได้ติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) พร้อมตรวจเยี่ยมบริเวณรอบสำนักงาน และได้แนะนำเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงานให้มีสวยงามอยู่เสมอ พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ และขอบคุณที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

อื่นๆ