home
>>
กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานจ้างที่ปรึกษาระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2566

(25 พ.ย. 64) นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานจ้างที่ปรึกษาระดับกรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ อธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้หารือ พร้อมแนะแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้บริหารจากกองแผนงาน, สำนักก่อสร้างทาง, สำนักก่อสร้างสะพาน, สำนักบำรุงทาง, สำนักสำรวจและออกแบบ, สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอรายชื่อโครงการเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายการงานจ้างที่ปรึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ

อื่นๆ