home
>>
กรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ครั้งที่ 12564 โครงการถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดน บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 – ถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ครั้งที่ 1/2564 โครงการถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดน บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 – ถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งข้อตกลงคุณธรรม เป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่าย คือ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์ เพื่อยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า โดยมีนายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง นายเขตโสภณ โภคารัตนานันท์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักก่อสร้างทาง นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองจริยธรรมและป้องกันการทุจริต พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท
โครงการถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดน บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 – ถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จะเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดและในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมให้เกิดความสมบูรณ์ สอดรับกับสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม – คําม่วน) ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว รวมทั้งรองรับความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ประชาชนสามารถเดินทางระหว่างท่าอากาศยานนครพนมและสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม-คําม่วน) ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โครงการก่อสร้างดังกล่าวมีระยะทางรวม 23.102 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ก่อสร้างถนนใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร บริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง 16+531 ระยะทาง 16.531 กิโลเมตร และตอนที่ 2 ก่อสร้างถนนใหม่ ขนาด 2 จราจร บริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง 6+571 ระยะทาง 6.571 กิโลเมตร ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,600 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ 2565 – 2567

อื่นๆ