home
>>
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Landbridge ชุมพร-ระนอง)

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Landbridge ชุมพร-ระนอง) เพื่อพิจารณาด้านการพัฒนาท่าเรือและด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ รถไฟเชื่อมท่าเรือ การขนส่งทางท่อ ด้านการสื่อสารสาธารณะ ด้านการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและกฎหมาย โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ซึ่งในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสมโภชน์ เรืองพระยา ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายจีระพงศ์ ปิณฑะบุตร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ

อื่นๆ