home
>>
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด และเข้าซ่อมแซมถนนทันทีหลังน้ำลด เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน

(23 พ.ย. 64) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) โดยในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด และเข้าดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูซ่อมแซมถนนและสะพานเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยโดยเร็วที่สุดต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม บูรณาการงานด้านประชาสัมพันธ์ ในเรื่องขององค์ความรู้ เพื่อให้ทุกหน่วยดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการจัดทำ Line official ที่กระทรวงคมนาคมได้จัดทำขึ้น เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอีกด้วย

อื่นๆ