Menu
home
>>
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) ประชุมหารือตอบข้อซักถาม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting
วันที่ 15 กันยายน 2564 นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผส.ทช.ที่ 16 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ส่วน ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือตอบข้อซักถาม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท สามารถปฏิบัติตามหนังสือฯได้อย่างถูกต้องเเละ มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)

อื่นๆ

สทช.ที่16 (กาฬสินธุ์) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 งานออกแบบค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดกาฬสินธุ์)

Scroll Up Skip to content