Menu
home
>>
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) ประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน เเละการพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
วันที่ 14 กันยายน 2564 นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผส.ทช.ที่ 16 ได้มอบหมายให้ นางอรุณศรี เหมือนวงษ์ ผอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมด้วย ข้าราชการ ร่วมประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน เเละการพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของหน่วยงานของรัฐได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)

อื่นๆ

สทช.ที่16 (กาฬสินธุ์) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 งานออกแบบค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดกาฬสินธุ์)

Scroll Up Skip to content