Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบทดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การบริหารงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบท” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เตรียม ผอ.บทช. รุ่นที่ 12) ผ่านระบบออนไลน์
📌ระหว่างวันที่ 6 – 10 และ 13 – 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
…#…วันจันทร์ที่ 13 ก.ย. 64 ได้รับเกียรติจากนายธนิต วิทยเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทาง นายชาญศักดิ์ แรงสาริกรรม นายช่างโยธาชำนาญการ และนายวรพงษ์ หร่ายเจริญ วิศวกรโยธปฏิบัติการ สำนักบำรุงทาง มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง โครงการสร้างบ้าน สร้างแบรนด์ ทช. (4s) / การบริหารจัดการงานอุทกภัย และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง ประสบการณ์การบำรุงรักษาทางและการซ่อมบำรุงทาง…#…
โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมผ่าน Application Zoom จำนวน 56 คน

อื่นๆ

สทช.ที่16 (กาฬสินธุ์) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 งานออกแบบค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดกาฬสินธุ์)

Scroll Up Skip to content