Menu
home
>>
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

ด้วยสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : วิศวกร 1 ตำแหน่ง, นายช่างโยธา 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
1. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และ Internet
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานในลักษณะ การประสานงานและการทำงานเป็นทีมได้ดี
3. มีวินัยตรงต่อเวลาและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน
4. สามารถทำงานนอกเวลาได้
5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคลเป็นอย่างต่ำ
6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เดือน

อัตราเงินเดือน :
วิศวกร – อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
นายช่างโยธา – อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

วุฒิการศึกษา :
วิศวกร – จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี (ปริญญาตรี) สาขา วิศวกรรมโยธา หรือ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา
นายช่างโยธา – จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ก่อสร้าง สำรวจ หรือโยธา

เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร : อัพโหลดเอกสารผ่าน Google Form ประกอบด้วย
1. รูปถ่ายหน้าตรง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records)
4. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : สำนักบำรุงทางจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะรายชื่อทีอัพโหลดเอกสารครบถ้วนเท่านั้น โดยจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมาย วัน เวลา และช่องทางในการสอบสัมภาษณ์ ภายใน วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

กรอกแบบฟอร์มการสมัครงานได้ที่ลิ้งค์นี้ >> https://forms.gle/MpyL3ESy2cEaJL4Q6

หมายเหตุ :
*เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สำนักบำรุงทางไม่ประสงค์รับสมัครโดยการยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครผ่านช่องทาง Google Form เท่านั้น
**ผู้สมัครจะต้องมี E-mail ของ Google และจะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้ก่อนทำการกรอกแบบฟอร์มสมัครงานนี้

#สมัครงาน #รับสมัครงาน #สมัครงานราชการ #วิศวกร #นายช่างโยธา #งานราชการ #กรมทางหลวงชนบท #กพบ

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content