Menu
home
>>
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

2.ตำแหน่งนายช่างโยธา

2.ตำแหน่งนายช่างโยธา

3.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

3.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

4.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

4.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

5.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

5.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

6.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

6.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

7.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

7.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

8.นิติกร

8.นิติกร

9.วิศวกรโยธา

9.วิศวกรโยธา

10.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

10.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

อื่นๆ

เอกสารประกอบการบรรยาย “รู้ไว้ ไกลโทษ ผลประโยชน์ทับซ้อน” กิจกรรมเสวนาและนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ด้านการต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงานกรมทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content