Menu
home
>>
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุมการขอเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(30 เม.ย. 64) นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายทวี แสงสุวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา รักษาการวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) และคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุมการขอเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กับกระทรวงคมนาคมและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) เพื่อจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ซึ่งในส่วนของกรมทางหลวงชนบท ได้นำเสนอโครงการเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศของกรมทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content