Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท มอบนโยบายเนื่องในโอกาสปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

(17 มี.ค. 64) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้มอบนโยบายเนื่องในโอกาสปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับฟังการปฐมนิเทศตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด

โดยมีประเด็นในการปฐมนิเทศ รวม 10 ประเด็น ประกอบด้วย
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างส่วนราชการ ภารกิจ ความสำคัญ และคุณค่าของส่วนราชการที่มีต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ
2. ความคาดหวังของส่วนราชการและระบบราชการที่มีต่อข้าราชการ
3. วัฒนธรรมของส่วนราชการ
4. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการทำงาน และสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน การเรียนรู้และการพัฒนาของข้าราชการ (Ecosystem)
5. นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
7. แนะนำสถานที่และเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ในส่วนราชการและแนะนำให้รู้จักผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
8. กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สำคัญภายในส่วนราชการ
9. โอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
10. หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการทำงานของข้าราชการ

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content