Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท จับมือ 4 หน่วยงานสถาบันชั้นนำด้านวิศวกรรม แถลงข่าวการเพิ่มความปลอดภัยบนทางหลวง โดยกำแพงคอนกรีต (Concrete Barrier)

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จัดแถลงข่าวการเพิ่มความปลอดภัยบนถนนทางหลวง
โดยกำแพงคอนกรีต (Concrete Barrier) โดยมีนายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท นายทวี แสงสุวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วย ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมคุณากูลสวัสดิ์ อาคาร 4 ชั้น 9 กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า การจัดงานแถลงข่าวการเพิ่มความปลอดภัยบนทางหลวงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มความปลอดภัยบนทางหลวง โดยกำแพงคอนกรีต (Concrete Barrier) ให้กับประชาชน ซึ่งนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน โดยสังเกตได้จากสถิติของ WHO 2016 ได้รายงานอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนของประเทศไทยมีการเสียชีวิตกว่า 32.7 รายต่อ 100,000 ประชากร และจากสถิติการชนประสานงาบนถนนทางหลวงและทางหลวงชนบทระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2562 พบว่า มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ รวม 712 ครั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้มอบนโยบายให้ทำการศึกษาเพื่อสร้างความปลอดภัยบนถนนให้กับประชาชน กระทรวงคมนาคมจึงร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยเพื่อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ พบว่า หากมีการชนแบริเออร์คอนกรีตแบบ Single Slope รถจะเปลี่ยนทิศทาง และเมื่อได้รับแรงกระแทกรถจะไม่เหินข้ามฝั่ง ดังนั้นกระทรวงคมนาคม จึงแก้ปัญหาอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบด้วยการใช้ Safe System Approach ที่ทั่วโลกยอมรับ โดยหนึ่งในมาตรการนี้มีแนวทางการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางพาราธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier :RFB) และเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post :RGP)

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถพัฒนาและแปรรูปยางพาราให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และได้มีการนำไปทดสอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยสถาบัน Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI) ซึ่งเป็นสถาบันการทดสอบการชน ที่นานาชาติให้การยอมรับ ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation ด้วยความเร็ว 120 กม./ชม. ปรากฏว่ารถเปลี่ยนทิศทางไม่เหินข้าม ซับแรงกระแทกได้ผลไม่เกิน 60 g สร้างความปลอดภัยจากแรงปะทะและสามารถลดอัตราความรุนแรงที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์จากความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. เนื่องจากการชน จำนวน 9 ครั้ง (ในประเทศไทย 8 ครั้ง / เกาหลี 1 ครั้ง) สามารถสรุปได้ว่า เมื่อเกิดการชนกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางพาราธรรมชาติ (RFB) รถเปลี่ยนทิศทางไม่เหินข้าม สามารถรับแรงอัดได้อย่างปลอดภัยและสามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดต่อผู้ใช้ทาง

และจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 อนุมัติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงคมนาคมขอรับงบประมาณเพื่อจัดทำแผ่นยางหุ้มแบริเออร์ (Rubber Fender Barrier) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post) และเห็นควรให้กระทรวงคมนาคมติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ความคุ้มค่า ผลตอบแทนเศรษฐกิจ และสังคมของโครงการนำร่องระยะแรก ในปีงบประมาณ 2563 ที่ได้นำร่องติดตั้งบนถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท โดยมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ใช้งบกลางปีงบประมาณ 2563 รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมทั้งสิ้น 2,771.1784 ล้านบาท ซึ่งมีการดำเนินการก่อสร้าง RFB และ RGP จำนวน 94 โครงการ ระยะทาง 341.345 กิโลเมตร และมีผลการดำเนินงานภาพรวมก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 95

กระทรวงคมนาคมได้มีการศึกษาติดตามความคุ้มทุนโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ทั้งการประเมินตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคม โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบของคณาจารย์
จากรายงานพบว่า แท่งคอนกรีตแบริเออร์ (Single Slope) (ยังติดตั้งไม่สมบูรณ์) สามารถรับแรงกระแทกของการชนของรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย และมีการวิเคราะห์ค่าที่เหมาะสมในการซื้อแผ่นยางครอบแท่งคอนกรีตประมาณที่ราคาแผ่นยางรมควันชั้น 3 ที่ราคาไม่เกิน 58.10 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นหากมีการติดตั้งกำแพงคอนกรีต Single Slope ระยะทางกว่า 12,000 กิโลเมตร คาดว่าจะสามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 9,547.78 ล้านบาทต่อปี

นอกจากจะเป็นการลดอัตราการสูญเสียและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ สร้างรายได้และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Scroll Up Skip to content