Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการติดตามประเมินศักยภาพความเข้มแข็งด้านงานทางหลวงท้องถิ่น เพื่อรองรับภารกิจการส่งเสริมด้านวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.

(7 เม.ย. 64) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการติดตามประเมินศักยภาพความเข้มแข็งด้านงานทางหลวงท้องถิ่น เพื่อรองรับภารกิจการส่งเสริมด้านวิชาการด้านงานทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายอาคม ตันติพงศ์อาภา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น พร้อม สถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ผลการวิเคาระห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง พัฒนาระบบติดตามประเมินผล ผลการศึกษา และแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ (Knowledge Center) ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content