Menu
home
>>
ขทช.หนองคายเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทโพนพิสัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า และนายช่างเครื่องกล เพื่อปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าและเครื่องกล ณ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย และ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เพื่อปฏิบัติงานด้านโยธา ณ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทโพนพิสัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
#สมัครงานแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย โทร.042-990-517

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ ของสทช.ที่ 2 (สระบุรี)

Scroll Up Skip to content