home
>>
โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นท่าเรือสินค้าหลักของประเทศ ในปัจจุบันได้เปิดดำเนินการตามโครงการถึงระยะที่ 2 และจะมีการขยายเข้าสู่โครงการระยะที่ 3 ทางทิศใต้ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเป็นการขนส่งทางถนนรองรับการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่เข้า – ออก ท่าเรือแหลมฉบัง
ซึ่งจะใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 เป็นสายหลัก สภาพปัจจุบันมีปริมาณการจราจรหนาแน่นและติดขัด หากมีการเปิดโครงการท่าเรือในระยะที่ 3 จะมีปัญหาการจราจรมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท ได้ทำการสำรวจออกแบบโครงข่ายถนนเพื่อเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 บริเวณ กม.ที่ 107+200 ถึงท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งถนนสายดังกล่าว มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเพื่อรองรับปริมาณการจราจร และการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ จากท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 ซึ่งมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น
และติดขัด พร้อมทั้งเป็นการรองรับการขยายตัวของท่าเรือแหลมฉบังในอนาคตอีกด้วย