Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในงานก่อสร้างของสำนักก่อสร้างทาง
นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

(8 ต.ค.63) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมติดตามแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในงานก่อสร้าง ของสำนักก่อสร้างทาง เพื่อพิจารณางบประมาณปี 2564 การวางแผนการเบิกจ่ายและระยะเวลาก่อสร้าง การดูแลงานที่อยู่ระหว่างการประกันสัญญา และการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในงานก่อสร้าง

โดยมีนายวทัญญู ฐิตานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัดสำนักก่อสร้างทาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในงานก่อสร้างของสำนักก่อสร้างทาง(8 ต.ค.63) นายไกวัลย์…

โพสต์โดย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เมื่อ วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content