Menu
home
>>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนายช่างโยธา ของสทช.ที่ 1 (ปทุมธานี)
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนายช่างโยธา ของสทช.ที่ 1 (ปทุมธานี)

2E49B~1

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content