Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

(15 ก.ย.63) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับฟังสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม

ซึ่งในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีนายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (15 ก.ย.63) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ…

โพสต์โดย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เมื่อ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2020

Scroll Up Skip to content