Menu
home
>>
ประชาชนร่วมตรวจสอบงานซ่อมบำรุงปกติ ผ่านสื่อแผ่นพับ ซ.1 สายทาง พจ.2043

อื่นๆ

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนชี้แจงโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร

Scroll Up Skip to content