Menu
home
>>
ขั้นตอนการขอพระราชทานและการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ณ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัด

ขอประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานให้กับข้าราชการบุคคลผู้ทำประโยชน์และประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ได้อย่างถูกต้อง สมพระเกียรติ ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
การขอสิ่งของพระราชทานเนื่องด้วยพิธีการศพ
ขั้นตอนการขอพระราชทาน เครื่องเกียรติยศประกอบศพ
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่  ประชาสัมพันธ์ พิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

ที่มา:สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ของสทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)

Scroll Up Skip to content