Menu
home
>>
สทช.7 ประชุมแนวทางการคำนวณประมาณราคากลาง

(วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 ) นายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 ประธานการประชุมแนวทางการคำนวณราคากลาง โดยมี ผอ.ขทช.ผอ.กวท. ผู้ควบคุมงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหารือกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 4 สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี )

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content