Menu
home
>>
ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร สาย สข.2004

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา

ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร สาย สข.2004 แยก ทล.43 –

เขตเทศบาลสงขลา อ.เทพา,จะนะ,เมือง จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนร่วม

ตรวจสอบขั้นตอนการซ่อมบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัยให้มีคุณภาพมีความถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงและให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร สาย สข.2004
ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร สาย สข.2004

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content