Menu
home
>>
อทช.ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (30 มิ.ย.63) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัตน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ซึ่งในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ร่วมประชุมผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ
ในภาพอาจจะมี 1 คน
Scroll Up Skip to content