Menu
home
>>
รทช.มอบนโยบายเนื่องในโอกาสปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท มอบนโยบายเนื่องในโอกาสปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (29 มิ.ย. 63) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้มอบนโยบายเนื่องในโอกาสปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อรับการปฐมนิเทศตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด ณ ห้องประชุม 3 กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยมีประเด็นในการปฐมนิเทศ รวม 10 ประเด็น ประกอบด้วย 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างส่วนราชการ ภารกิจ ความสำคัญ และคุณค่าของส่วนราชการที่มีต่อประชาชน สังคมและเทศชาติ 2. ความคาดหวังของส่วนราชการและระบบราชการที่มีต่อข้าราชการ 3. วัฒนธรรมของส่วนราชการ 4. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการทำงาน และสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน การเรียนรู้และการพัฒนาของข้าราชการ (Ecosystem) 5. นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล 6. กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สำคัญภายในส่วนราชการ 7. หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการทำงานของข้าราชการ 8. โอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 9. การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 10. แนะนำสถานที่และเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ในส่วนราชการและแนะนำให้รู้จักผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
เพิ่มรูปภาพ
Scroll Up Skip to content