Menu
home
>>
รทช.ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักโครงการสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (22 พ.ค.63) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักโครงการสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังความก้าวหน้าการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักที่ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จพร้อมสำหรับการเตรียมเปิดใช้งานในเดือนมิถุนายน 2563 นี้โครงการฯ โดยมีนายสุทิน ชัชวงษ์ วิศวกรโยธา สำนักก่อสร้างทาง เป็นผู้รายงานการดำเนินงาน ณ สำนักงานโครงการก่อสร้างฯ สำหรับโครงการก่อสร้างมีจุดเริ่มต้น กม. ที่ 0+000 ต่อเชื่อมจากถนนสายตะกุด-ตลิ่งชัน แนวถนนตัดขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแนวถนนก่อสร้างใหม่ตัดข้ามแม่น้ำป่าสัก มีความกว้างลำน้ำ 90 เมตร จากนั้นแนวถนนโครงการฯ ไปตามแนวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม ถนนหินคลุกเดิมและถนนลาดยางเดิมจนไปบรรจบกับจุดสิ้นสุดโครงการฯ กม.ที่ 0+763 เชื่อมกับถนนเทศบาล 4 ระยะทางทั้งสิ้น 0.763 กิโลเมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยพัฒนาระบบจราจรและขนส่งในเขตเมืองสระบุรีให้มีความสะดวก รวดเร็ว แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และเป็นโครงข่ายคมนาคมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี
Scroll Up Skip to content