Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 9 สหกรณ์ออมทรัพย์กรม ครั้งที่ 3
นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 9 สหกรณ์ออมทรัพย์กรม ครั้งที่ 3

(21พ.ค. 63) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 9 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จำกัด ครั้งที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหว ของสหกรณ์กรมฯ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

Scroll Up Skip to content