Menu
home
>>
ทช. ติดตั้ง “ตู้ปันสุข” ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19
ทางหลวงชนบท ติดตั้ง “ตู้ปันสุข” ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กรมทางหลวงชนบท จัดทำและติดตั้ง “ตู้ปันสุข” เพื่อบรรเทา และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำหรับการเปิดตู้ในครั้งนี้ ได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมนำสิ่งของไปใส่ตู้ ของทุกวันในวันเวลาราชการ สำหรับการติดตั้งตู้ปันสุขดังกล่าว มีนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมนำสิ่งของใส่ตู้เพื่อเตรียมแจกจ่ายประชาชนต่อไป ณ บริเวณหน้ากรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ
Scroll Up Skip to content