Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี จัดดำเนินการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย กจ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 3455 – บ้านลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี จัดดำเนินการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กจ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 3455 – บ้านลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินและขั้นตอนในการปฏิบัติงานโครงการดังการ พร้อมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย

อื่นๆ

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้าประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง (ขั้นตอนก่อนดำเนินการก่อสร้าง) จำนวน 2 โครงการ ให้ผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ดังนี้ 1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอ.4022 แยก ทล.2043 – บ.กอกแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 2.โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอ.3064 แยก ทล.214 – บ.ธวัชบุรี อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

Scroll Up Skip to content