home
>>
อทช.ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (28 เม.ย.63) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 4/2563 (ประจำเดือนเมษายน 2563) โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และหัวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามการดำเนินการอย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19 ความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง และสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท มีนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และคณะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ

อื่นๆ