Menu
home
>>
ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย สข.3015

วันที่ 14 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุง

ผิวจราจร สาย สข.3015 แยก ทล.407 -บ้านแขยง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบขั้นตอนการซ่อมบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัยให้มีคุณภาพ

มีความถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

และให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบงานซ่อมบำรุงปกติใช้แผ่นพับ ซ.1 สาย สข.3015
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบงานซ่อมบำรุงปกติใช้แผ่นพับ ซ.1 สาย สข.3015

อื่นๆ

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้าประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง (ขั้นตอนก่อนดำเนินการก่อสร้าง) จำนวน 2 โครงการ ให้ผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ดังนี้ 1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอ.4022 แยก ทล.2043 – บ.กอกแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 2.โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอ.3064 แยก ทล.214 – บ.ธวัชบุรี อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

Scroll Up Skip to content